This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

4.2.2: Промена на адреса од страна на општинските власти без физичка промена на локацијата

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога адресата (на пример, промена на име на улица или број) е променета од општинските власти, но физичките координати на локацијата остануваат исти. GLN-от може да остане ист.

Образложение

Се додека трговските партнери ја знаат физичката локација на компанијата, промената на името од општинските власти нема да влијае врз нив.

Примери

Општинските власти одлучиле да ја преименуваат улицата и да доделат нови броеви на градбите на улицата.