This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

4.2.3: Промена на намената на физичката локација

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

GLN-от на физичката локација не треба да биде променет кога функцијата што работи на таа физичка локација е променета.

Образложение

Кога дадена локација започне да има друга намена, деловните партнери кои се во комуникација со таа локација ќе бидат информирани по различни патишта за таа промена. Тие на пример ќе бидат известени за испорака на продукти на друга локација и на овој начин тие во своите системи би ја промениле локацијата.

Примери