This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

GLN правила за доделување

GLN-от (Глобалниот локациски број) овозможува уникатна идентификација на физичките локации и правни лица во глобалниот синџир на снабдување.

Правила

GLN-от или Глобалниот локациски број обезбедува уникатна идентификација на физички локации и правни лица ширум светот.

See all rules