Правила

GLN-от или Глобалниот локациски број обезбедува уникатна идентификација на физички локации и правни лица ширум светот.


Симни PDF од GLN правилата за доделување

1.0 Општи правила 

1.1 Употреба на GLN-от 

Основно правило е дека секогаш е потребен нов GLN кога организацијата треба да прави разлика меѓу една и друга локација.

GLN-от може да се користи за идентификација на правни субјекти, физички локации, функционални или дигитални локации. GLN-от се користи за да идентификација КОЈ и КАДЕ во различни апликации:
■ KOJ: правно лице, функција
■ Каде: физичка локација, дигитална локација

Без разлика како се користат GLN-овите, трговските партнери и останатите страни како државните тела секогаш ќе треба да ја знаат организацијата што стои „позади GLN-от“. На пример, кога сметководството, магацин или ERP апликација е повикана преку нивниот GLN, одговорната организација треба да биде контактирана, преку претходна размена на информацијата или преку овозможување на нејзино електронско пребарување.
Информацијата поврзана со секој GLN се чува интерно од страна на трговските партнери или во централна база на податоци. Доколку локацијата се промени, а деталите останат исти, целокупната комуникација или достава ќе оди кон локацијата кој што е запишана во датотеката. Поради ова е од големо значење за организациите да ги информираат своите трговски партнери веднаш штом е можно за внесување на нови GLN броеви или промена на информации за веќе постоечки GLN.

1.2 Користење на GLN компонентата за проширување 

GLN + GLN компонентите за проширување овозможуваат идентификација на физичката локација, попрецизно и поконкретно.

1.3 Користење на ист GLN за идентификација на повеќе типови на локации 

Ист GLN може да се користи за идентификација на повеќе локации од различен тип. Чест случај е кога компанијата го користи истиот GLN за идентификација на правното лице и својата физичка локација.

2.0 Правено лице 

2.1 Додавање ново правно лице 

2.2 Промена на правното лице 

Карактеристиките на правното лице може да се променат за време на животниот циклус на компанијата. Овие правила за промена на правното лице ги опфаќаат најчестите промени кои се случуваат со компаниите и даваат објаснување дали е потребно доделување на нов GLN.

2.3 Отстранување на правно лице 

3.0 Функции 

3.1 Додавање на нова функција 

3.2 Промена на функција 

Карактеристиките на една функција може да се променат за време на животниот циклус на една компанија. Во продолжение е дадена листа на овие чести промени и објаснување дали е потребен или не нов GLN број.

3.3 Отстранување на функција 

4.0 Физичка локација 

4.1 Додавање на нова физичка локација 

4.2 Промена на физичката локација 

Карактеристиките на физичката локација можат да се променат за време на нејзиниот животен циклус. Во продолжение е дадена листа на најчестите промени придружени со објаснување дали е или не е потребен нов GLN.

4.3 Отстранување на физичка локација 

5.0 Дигитална локација 

5.1 Додавање на дигитална локација 

5.2 Промена на дигитална локација 

Карактеристиките на дигиталната локација може да се променат со тек на време. Во овој дел дадени се најчестите промени кои може да настанат и објаснување како да се постапи по нив.

5.3 Отстранување на дигитална локација