This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.1.1: Идентификација на ново правно лице

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога се додава ново правно лице кое ќе биде дел (или ќе биде вклучено во) од деловните трансакции, мора да добие нов GLN.

Образложение

Доколку правното лице коегзистира со други правни лица и е вклучено во трансакции со други организации, мора тоа правно лице да се идентификува уникатно.

Забелешки

Ново додадениот GLN може исто така да се користи и за идентификација на (нова) физичка локација и/или (нов) систем. Не е препорачливо да се користи за идентификација на (нова) функција, бидејќи функцијата секогаш е подружница на правното лице. Видете го правило 1.3.2.

Примери