This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.1.2: Поделба на правно лице

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога правното лице се дели на повеќе правни лица, едно правно лице може да го задржи веќе постоечкиот GLN, под услов тоа правно лице да постане сопственик на GS1 компанискиот префикс или индивидуално доделените GLN. На другите правни лица треба да им се доделат нови GLN-а.

Образложение

Додека „оригиналното“ правно лице е активно, постои, трговските партнери кои продолжуваат со комуникација со тоа правно лице не треба да бидат посебно информирани за оваа промена.

Примери