2.2: Промена на правното лице

Карактеристиките на правното лице може да се променат за време на животниот циклус на компанијата. Овие правила за промена на правното лице ги опфаќаат најчестите промени кои се случуваат со компаниите и даваат објаснување дали е потребно доделување на нов GLN.