This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.2.2: Промена на правното име

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Промената на правното име на компанијата не побарува промена на нејзиниот GLN.

Образложение

Промената не влијае врз партнерите од синџирот на снабдување или врз законодавните тела во кај кои компанијата е регистрирана.

Примери