This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.2.3: Релокација на правно лице

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога правното лице се сели на нова адреса, доделениот GLN може да остане ист.

Образложение

Промената на адресата на правното лице е административна работа и нема никакви поголеми деловни последици од оваа промена. Промена на GLN во ваква ситуација на правното лице би довело до нарушување на голем број процеси и системи.

Забелешки

Доколку како резултат на релокацијата дојде до промена на правната рамка под која функционира компанијата, можеби ќе биде потребен нов GLN. Видете правило 2.2.1.

Примери