This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.2.5: Промена на контакт деталите на правно лице

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Доколку контакт деталите на правното лице (адреса за посета, поштенска адреса, телефонски број, електронска адреса, итн.) се променат, GLN бројот може да остане ист.

Образложение

Промената на контакт деталите на правното лице се административни промени кои немаат некое голем влијание врз деловните процеси. Промена на GLN во овој случај само би предизвикала нарушување на голем број процеси и системи.

Примери

Промена на адреса на електронската пошта на компаниската.