This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.3.1: GLN на правно лице кое повеќе не постои

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Правното лице може да престане да постои за време на својот животен век. Во ваков случај GLN-от со кој што се идентификувало ова лице треба да биде декативиран.

Образложение

Повторна употреба на GLN од правно лице кое повеќе не постои може да доведе до конфузија кај деловните партнери..

Примери