This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.3.2: GLN-и на правни лица кои се спојуваат или GLN-и кои се стекнуваат

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога две или повеќе правни лица се спојуваат, еден од постојните GLN-ни може да биде задржан за идентификација на новото правно лице (види забелешка). Другиот GLN треба да биде означен како неактивен за да го означи згаснатото правно лице.

Во случај кога едно правно лице наследи друго правно лице и двете правни лица останат активни и двете можат да ги задржат своите GLN-и.

Образложение

Доколку оригиналното правно лице остане активно, трговските партнери кои имаат интеракција со тоа правно лице не треба да бидат информирани за промената.

Забелешки

Новото правно лице треба да добие лиценца (акредитација) за својот GS1 компаниски префикс или индивидуално доделен GLN. Контактирајте ја GS1 Македонија за повеќе информации.

Примери

Компаниите кои имаат комуникација со “A” и тие не се засегнати од промената. Сепак компаниите кои комуницираат со “B” ќе бидат засегнати со новиот (од нивно гледиште).