This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

3.1.2: Поделба на функција

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога една функција се дели на повеќе функции, една од овие функции може да го задржи веќе постоечкиот GLN, се додека таа функција држи дел од основните функции и е во склоп на истото правно лице. Другите функции треба да добијат нови GLN броеви.

Образложение

Се додека оригиналната функција остане активна во деловните трансакции, трговските партнери кои разменуваат информации со таа функција не треба да бидат информирани за оваа промена.

Примери