This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

3.2.1: Промена на намената на функцијата

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Во случај кога имаме минорни промени во намената на функцијата, каде делови од функцијата остануваат исти и промената не влијае врз деловните трансакции, GLN-от може да остане ист. Функцијата и нејзината намена се тесно поврзани, па затоа голема промена на намената на функцијата најчесто не е можна.

Образложение

Трговските партнери кои комуницираат со функцијата не треба да бидат известени за оваа промена. За трговските партнери кои за прв пат комуницираат со таа функција GLN-от ќе изгледа како нов.

Примери

Компанијата одлучува да го трансформира одделот за сервис во оделе за сервис и квалитет.