3.3.1: GLN на отстранета функција

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога функцијата се отстранува, поврзаниот со неа GLN треба да се деактивира.

Образложение

Повторна употреба на веќе користен GLN, за функција што не постои може да предизвика конфузија кај деловните партнери.

Примери

Делот за наплата на побарување во една компанија се затвор и таа работа се доделува на надворешна компанија, GLN-от доделен на таа функција повеќе нема да се користи.