This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

3.3.2: GLN на функции кои се споиле

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога една или две функции се спојуваат, еден од GLN-ите може да продолжи да се користи за идентификација на новата функција. Останатите GLN-и треба да се деактивираат.

Образложение

Бидејќи една од оригиналните функции останува активна, деловните партнери кои комуницираат со таа функција не треба да бидат информирани за настанатата промена.

Примери