This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

4.1.2: Поделба на физичка локација

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога физичката локација се дели на повеќе локации, една од физичките локации може да го задржи првичниот GLN, се додека нејзината пристапна адреса остане иста и локацијата остане во рамките на правното лице.

Образложение

Се додека една од оригиналните физички локации остане активна, деловните партнери кои продолжуваат да комуницираат со таа физичка локација нема потреба да бидат информирани за таа промена.

Примери

Земјиште кое припаѓало на една фарма A поделено е на две парцели фарма A и фарма В.