This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

5.2.1: Промена на намената на системот / опсегот на дигиталната локација

Правило за структура

Кога промените се минорни и не влијаат премногу врз намената на дигиталната локација и тие промени нема да се одразат врз деловните трансакции, тогаш GLN-от на оваа локација останува ист. Дигиталната локација и нејзината намена се тесно поврзани, затоа комплетна промена на намената на дигиталната не е можна.

Образложение

Деловните партнери кои комуницираат со дигиталната локација не треба да бидат информирани за оваа промена. За деловните партнери кои за прв пат комуницираат со таа дигитална локација GLN-от ќе биде регистриран како нов.

Примери