This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

5.2.2: Промена на мрежна адреса (превземена преку GLN)

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Во некои случаи GLN-от се користи за преземање на мрежната адреса од мета дата база. Во овој случај штом настане промена на мрежната адреса, поврзаниот GLN со неа треба да се промени.

Образложение

Информирањето на трговските партнери за нов GLN е добар начин да се осигуриме дека новата мрежна адреса е превземена.

Примери