5.3.1: GLN на отстранета дигитална локација

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Дигиталната локација може да биде отстранета за време на животниот циклус на компанијата. Во таков случај, GLN-от што се користи за идентификација на оваа локација треба да се деактивира.

Образложение

Повторна употреба на GLN од отстранета локација за нова дигитална локација може да доведе до забуна на деловните партнери.

Примери