This is a legacy site. It will be replaced on 19 November.

See latest version of the standard

2.3.3: Wpływ likwidacji podmiotu gospodarczego na współzależne lokalizacje

Nowy GLN
Ten sam GLN
Nieaktywny GLN

Organizacja może posiadać kilka współzależnych podmiotów gospodarczych w krajach, w których prowadzi działalność. W sytuacji kiedy jeden z tych podmiotów gospodarczych zostaje zlikwidowany, przypisany mu numer GLN zostaje dezaktywowany. Pozostałe numery GLN przypisane do współzależnych podmiotów powinny pozostać bez zmian (patrz Uwaga).

Uzasadnienie

Numery GLN przydzielone do poszczególnych funkcji oraz fizycznych lub cyfrowych lokalizacji, zawsze muszą być w sposób jednoznaczny związane z odpowiedzialnym podmiotem gospodarczym.
W przypadku likwidacji danego podmiotu gospodarczego, partnerzy handlowi których te zmiany dotyczą muszą zostać o tym fakcie poinformowani, a powiązane z tym dane zaktualizowane.

Uwagi

O wszelkiego typu zmianach formalno-prawne podmiotu gospodarczego należy poinformować Krajową Organizację GS1 w celu właściwego administrowania Globalnymi Prefiksami Przedsiębiorstwa (GCP, ang. Global Company Prefix).

Przykłady

Podmiot gospodarczy identyfikowany GLN A zostaje zlikwidowany. W wyniku tej zmiany następuje dezaktywacja numeru GLN A. Fabryka identyfikowana numerem GLN B, będzie współzależna od innego podmiotu gospodarczego identyfikowanego numerem GLN C, jednak przypisany jej pierwotnie numer GLN B pozostanie bez zmian.