1.1.1: Identifikacija pravnog lica

Osnovno pravilo

Pravno lice je svaka privredna organizacija, ustanova, odeljenje, udruženje, zadužbina, pojedinac ili institucija koja je zakonski priznata i ima zakonska prava da sklapa sporazume ili ugovore.
Pravnom licu mora da se dodeli sopstveni GLN kada se po svom pravnom nazivu i/ili adresi sedišta i/ili pravnom registarskom broju razlikuje od drugih pravnih lica i postoji poslovna potreba da se pravno lice identifikuje u odnosu na druge organizacije.
Druge informacije koje su pridružene GLN-u mogu da budu podaci za kontakt (adresa, e-mail adresa, broj telefona, itd.), poreski identifikacioni brojevi (npr. PIB) i informacije o finansijskom računu.

Obrazloženje

Trgovinski partneri treba da budu u mogućnosti da razlikuju svako pravno lice u odnosu na druga pravna lica.

Primeri