1.3.4: GLN koji identifikuje više vrsta lokacije: Uticaj ukidanja jedne lokacije

Osnovno pravilo

Ako napuštanje ili spajanje lokacije prouzrokuje prestanak upotrebe GLN-a to će uticati na primenu tog GLN-a kod drugih lokacija (za pravno lice, funkcionalnu celinu, fizičku lokaciju, digitalnu lokaciju) budući da se GLN neće dalje koristiti u novim transakcijama.
U nekim slučajevima moguće je izbeći prestanak upotrebe GLN-a, zadržavajući ga za druge lokacije. Na primer, organizacija ima sledeći izbor: može da nastavi sa upotrebom GLN-a za fizičku lokaciju posle ukidanja ili spajanja funkcionalne celine. Međutim, kada se ukine pravno lice, njegov GLN ne sme više da se koristi i drugoj lokaciji(lokacijama) mora da se dodeli novi GLN.

Obrazloženje

Ovo je logička posledica višestruke upotrebe.

Primeri

GLN “A” se koristi za identifikaciju obračunskog odeljenja koje je funkcionalna celina i za obračunski sistem (digitalna lokacija). Obračunski sistem se ukida jer je njegovu funkciju preuzeo ERP sistem.
Nova organizacija ima izbor: može da odluči da prestane sa upotrebom GLN “A” i dodeli novi GLN “B” obračunskom odeljenju, ili može da zadrži GLN “A” za identifikaciju obračunskog odeljenja.