2.1.1: Identifikacija novog pravnog lica

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se dodaje novo pravno lice koje će učestvovati u poslovnim transakcijama, njemu se mora dodeliti novi GLN.

Obrazlo×enje

Ako pravno lice koegzistira sa drugim pravnim licima i učestvuje u transakcijama sa drugim organizacijama, ono mora da se posebno identifikuje.

Napomena

Novododeljeni GLN mo×e takođe da se upotrebi za identifikovanje (nove) fizičke lokacije i/ili (novog) sistema. Ako novo pravno lice ima samo jednu funkcionalnu celinu, njegov GLN se ne koristi za identifikaciju te funkcionalne celine jer je ona podređena pravnom licu. Videti pravilo 1.3.2.

Primeri