2.2.1: Promena pravnog okvira

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

GLN za pravno lice može da ostane isti kada se promeni pravni okvir (npr. primenljivi zakoni ili promene korporativnog tipa) u kojem pravno lice radi.

Važno: Neke regulatorne situacije mogu zahtevati da se promeni GLN pravnog lica. Molimo kontaktirajte vašu nacionalnu GS1 organizaciju u slučaju kolebanja.

Obrazloženje

Izmena pravnog okvira u kojem pravno lice radi menja pravu definiciju samog pravnog lica. Iako njegove veze sa trgovinskim partnerima ne moraju da se promene, promena može uticati na način na koji trgovinski partneri posluju sa njim.

Primeri

Kompanija A (registrovana u skladu sa kanadskim dekretom o poslovnim (profitnim) korporacijama) sa sedištem u provinciji Ontario, Kanada, premestila je sedište u provinciju Alberta, Kanada. Kompanija A još uvek posluje u istom pravnom okviru koji uključuje pravni akt pod kojim je prvobitno registrovana, tako da se njen GLN ne menja.
Kompanija B (registrovana u skladu sa Ontario dekretom o poslovnim korporacijama) sa sedištem u provinciji Ontario, Kanada premešta se u provinciju Alberta, Kanada. Kao rezultat premeštanja, kompanija B se ponovo registruje u skladu sa Alberta dekretom o poslovnim korporacijama. Kompanija B, time je promenila jurisdikciju i samim tim pravni okvir u kojem posluje. U zavisnosti od regulatorne situacije, može biti potrebno da se GLN promeni.
Kompanija C (registrovana u skladu sa kanadskim dekretom o neprofitnim korporacijama) se odlučuje da postane profitna i da se preregistruje u skladu sa kanadskim dekretom o profitnim korporacijama.
Kompanija C, mada u okviru iste zakonske nadležnosti, ipak je promenila svoj pravni okvir i moguće je da će njen GLN morati da se promeni.