2.3.3: Uticaj ukidanja pravnog lica na povezane lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Organizacije mogu imati nekoliko pravnih lica u zemljama gde rade. Kada se jedno od njihovih pravnih lica ukine, prestaje se sa upotrebom njegovog GLN-a, a GLN-ovi odgovarajućih lokacija mogu da ostanu isti (videti napomenu).

Obrazloženje

Veze GLN-ova funkcionalnih celina, fizičkih lokacija i digitalnih lokacija sa odgovarajućim pravnim licem moraju uvek da budu jasne. Trgovinski partneri obično primenjuju ugovore kao što su međusobni sporazumi u kojima se ustanovljavaju takve veze koje treba da se ažuriraju u slučaju promene pravnog lica.

Napomena

Da bi GLN-ovi ostali isti, organizacija treba da zadrži “vlasništvo” nad GS1 kompanijskim prefiksom ili posebno dodeljenim GLN. Za više informacija i obaveštavanje kontaktirajte nacionalnu GS1 organizaciju.

Primeri

Pravno lice identifikovano sa GLN A više ne postoji. Fabrika je dodeljena drugom (postojećem) pravnom licu koje je identifikovano sa GLN C. GLN B, koji identifikuje fabriku, može da ostane isti.