3.1.1: Identifikacija nove funkcionalne celine

Osnovno pravilo

Kada se dodaje nova funkcionalna celina koja će biti uključena u poslovne transakcije, njoj se mora dodeliti novi GLN ako treba da se razlikuje u poslovnim transakcijama od drugih funkcionalnih celina.

Obrazloženje

Ako funkcionalna celina koegzistira istovremeno sa drugim funkcionalnim celinama, i uključena je u transakcije sa drugim organizacijama, možda će biti potrebno da se ona identifikuje posebno.

Napomena

Za kombinovanu upotrebu: dodelom novog GLN-a novoj funkcionalnoj celini u okviru pravnog lica, taj GLN se ne dodeljuje (novom) pravnom licu. Novi GLN može biti dodeljen (novoj) fizičkoj lokaciji i/ili (novoj) digitalnoj lokaciji.

Primeri

Kompanija formira novo odeljenje za kvalitet