4.2.2: Promenjena adresa bez fizičke promene lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada je promenjena adresa (napr. naziv ulice i/ili kućni broj) fizičke lokacije od strane državnog organa, a stvarne fizičke koordinate lokacije su ostale nepromenjene, GLN može da ostane isti.

Obrazloženje

Doklegod trgovinski partneri očekuju da fizička lokacija bude gde je bila ranije, administrativna promena adrese za njih nije bitna.

Primeri

Državni organ odlučuje da dodeli nov naziv ulice i kućnih brojeva zgradama u dotičnoj ulici.