This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.2.4: Промена на даночен број на правно лице

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Доколку еден даночен број на правното лице се промени, тогаш GLN-от на правното лице останува ист.

Образложение

Промената на даночниот број е административна промена без големо влијание врз другите деловни процеси. Промена на GLN во ваков случај би предизвикала непотребни прекини во синџирот на снабдување и некои системи.

Примери

ДДВ (Данок на додадена вредност) бројот на правното лице е променето.