This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

2.2.6: Влијанија на промената на GLN на правното лице врз поврзаните локации

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога GLN-от на правното лице се променува, другите GLN-и на локациите поврзани со правното лице може да останат исти.

Образложение

GLN-ите доделени на функции, физички локации и дигитални локации секогаш мора да имаат точно дефинирана поврзаност (линк) со правното лице на кое тие припаѓаат. Трговските партнери најчесто прават договор за соработка и воспоставување вакви линкови, кои во случај на промена на правното лице истите треба да бидат ажурирани.

Примери

Правната рамка на правното лице е променета. Поради законските барања GLN-от на правното лице треба да се промени (од GLN A во GLN C). GLN B кој што ја идентификува фабриката може да остане ист.