This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

3.2.3: Промена на локацијата на функцијата

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога функцијата ќе ја промени локацијата на работа, доколку таа локација е ирелевантна за функцијата, GLN бројот може да остане ист. За функции кои работат континуирано на повеќе локации GLN-от мора да остане ист.

Образложение

GLN-от на функцијата идентификува кој е кој во деловните процеси, битно е да остане ист низ времето за да се обезбеди правилна трансакција и извршување на настани, записи и анализи.

Примери

Породилниот оддел е сместен на вториот кат, во делот B, но често се користат и соби во делот C.