This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

4.1.1: Идентификација на нова физичка локацијаon

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога се додава нова физичка локација која ќе биде инволвирана во деловни трансакции, на неа мора да и се додели нов GLN број.

Образложение

Доколку дадена физичка локација постои заедно со други физички локации и истата е вклучена во деловни трансакции, мора да се овозможи нејзина уникатна идентификација.

Примери