This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

4.2: Промена на физичката локација

Карактеристиките на физичката локација можат да се променат за време на нејзиниот животен циклус. Во продолжение е дадена листа на најчестите промени придружени со објаснување дали е или не е потребен нов GLN.