This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

4.3.1: GLN на отстранетата локација

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Физичката локација може да биде отстранета за време на животниот циклус на компанијата. Во овој случај GLN-от на физичката локација треба да се исклучи.

Образложение

Повторна употреба на GLN на веќе не постоечка локација за означување на нова физичка локација може да предизвика конфузија кај трговските партнери.

Примери