This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

4.3.2: GLN на физички локации кои се спојуваат

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога две или повеќе физички локации се спојат, еден од GLN-ите може да се задржи за да ја идентификува физичката локација. Останатите GLN-и треба да се деактивираат.

Образложение

Се додека една од оригиналните локации остане активна, трговските партнери кои и понатаму комуницираат со таа физичка локација не треба да бидат информирани за настанатите промени.

Примери

Сопственикот на фармата А го откупува земјиштето и фармата В ја спојува со фармата А.