This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

5.1.1: Идентификација на нова дигитална локација

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Кога се додава нова дигитална локација, која ќе биде во комуникација со деловните партнери, на неа и се доделува нов GLN.

Образложение

Доколку дигиталната локација постои заедно со други дигитални локации и таа е вклучена во трансакциите со другите локации, тогаш таа мора да се идентификува уникатно од другите дигитални локации.

Примери

Компанијата инсталира нов систем за управување со транспортот. (TMS).