This is a legacy site. It will be replaced on 30 September.

See latest version of the standard

5.2.3: Промена на хардвер или софтвер во дигитална локација

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Доколку системскиот софтвер или хардвер во дигиталната локација се промени, GLN-от на истата останува ист.

Образложение

Иако трговските партнери може да бидат соочени со промена на интерфејсот како резултат на промената, но улогата на локацијата останува иста.

Примери