5.3.2: GLN-и на дигитални локации кои се споени

Нов GLN
Ист GLN
Неактивен GLN

Во случај кога имаме спојување на две или повеќе дигитални локации во една, тогаш еден од GLN-ите може да се задржи за да ја означува новата дигитална локација. Останатите GLN броеви се деактивираат.

Образложение

Бидејќи еден GLN на оригиналните дигитални локации останува активен, деловните партнери кои ќе продолжат да комуницираат со новата дигитална локација не треба да бидат информирани за настанатата промена.

Примери

Системот за сметководство и наплата (A/P) е превземен од ERP системот.