5.1.2: Podela digitalne lokacije

Novi GLN
Ne menja se GLN
neaktivan GLN

Kada se digitalna lokacija podeli u više digitalnih lokacija, jedna digitalna lokacija može da zadrži prvobitni GLN ako digitalna lokacija ostaje kod prvobitnog pravnog lica i zadržala je iste atribute. Drugim digitalnim lokacijama će se dodeliti novi GLN-ovi.

Obrazloženje

Pošto jedna od prvobitnih digitalnih lokacija ostaje aktivna, trgovinski partneri koji nastavljaju da posluju upotrebljavajući tu digitalnu lokaciju, ne treba da budu posebno informisani o promeni.

Primeri

Kompanija instalira sistem za upravljanje zalihama (Warehouse Management System, WMS) koji preuzima funkciju upravljanja zalihama od sistema za planiranje resursa preduzeća (Enterprise Resource Planning, ERP).